Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Het recht van de pachter om gebouwen op te richten op de verpachte grond

Door de pachter mogen alle gebouwen worden opgericht en alle werken worden uitgevoerd die stroken met de bestemming van het pachtgoed ‘zoals dit goed in concreto door de pachter wordt uitgebaad op het ogenblik waar op de gebouwen nog werken worden uitgevoerd, voor zover althans de betrokken uitbating toegelaten is in het kader van de aan pachter toegekende vrijheid van exploitatie. Het spreekt vanzelf dat deze nuttigheid een ‘evolutief’ gegeven is, gezien de voortdurende ontwikkeling van de landbouwtechniek en gezien het juist een van de bedoelingen van de pachtwet van 1969 was aan de pachter de mogelijkheid te geven zich op ieder ogenblik aan te passen aan de eisen van deze evolutie (R. Gotzen, artikelsgewijze commentaar bij de pachtwet, artikel 25; DT’Udekem d’Acoz en Snick, gebouwen en werken in de pachtwet, huur 1998-99, 111; Rechtbank Charleroi, 08.02.2000, JLMB 2002, 1499).

meer lezen