Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Het recht van de pachter om gebouwen op te richten op de verpachte grond

Door de pachter mogen alle gebouwen worden opgericht en alle werken worden uitgevoerd die stroken met de bestemming van het pachtgoed ‘zoals dit goed in concreto door de pachter wordt uitgebaad op het ogenblik waar op de gebouwen nog werken worden uitgevoerd, voor zover althans de betrokken uitbating toegelaten is in het kader van de aan pachter toegekende vrijheid van exploitatie. Het spreekt vanzelf dat deze nuttigheid een ‘evolutief’ gegeven is, gezien de voortdurende ontwikkeling van de landbouwtechniek en gezien het juist een van de bedoelingen van de pachtwet van 1969 was aan de pachter de mogelijkheid te geven zich op ieder ogenblik aan te passen aan de eisen van deze evolutie (R. Gotzen, artikelsgewijze commentaar bij de pachtwet, artikel 25; DT’Udekem d’Acoz en Snick, gebouwen en werken in de pachtwet, huur 1998-99, 111; Rechtbank Charleroi, 08.02.2000, JLMB 2002, 1499).

meer lezen

De opzegging door de pachter van een pachtcontract

De opzegging door de pachter van een pachtcontract. Artikel 14 van de pachtwet bepaalt dat ongeacht de duur van de pacht en ondanks elk andersluidende overeenkomst de pachter te allen tijde een einde aan de pacht kan maken ingevolge een opzegtermijn van tenminste 1 jaar. Er bestaat geen motiveringsplicht en er is geen geldigverklaring van deze opzeg door de vrederechter vereist. Deze opzeg is onherroepelijk zodat de tussen partijen bestaande pacht in beginsel een einde neemt als gevolg van het verstrijken van de opzegtermijn.

meer lezen

De verboden pachtoverdracht

De verboden pachtoverdracht Het niet meer exploiteren van de gronden in de zin van de pachtwet maakt een contractuele inbreuk en een inbreuk op de pachtwet uit. Het gebeurt niet zelden dat ouderen vasthouden aan het pachtcontract om hierna de gronden door derden te laten bewerken of de pacht over te dragen. Voor wat de rechtsgeldigheid van een pachtoverdracht betreft is artikel 30 van de pachtwet duidelijk: de pachter mag de pacht niet geheel of ten dele aan anderen overdragen zonder toestemming van de verpachter; deze toestemming moet bovendien op straffe van nietigheid en voorafgaand aan de pachtoverdracht schriftelijk worden gegeven.

meer lezen

Verbreking van de pacht wegens exploitatie van een derde

Het loutere verdere betalen van de pacht is op zichzelf niet voldoende in hoofde van de pachter om de pachtovereenkomst te laten bestaan. Hij dient het goed wel degelijk zelf verder te exploiteren. Verbreking van de pacht wegens exploitatie van een derde. Het loutere verdere betalen van de pacht is op zichzelf niet voldoende in hoofde van de pachter om de pachtovereenkomst te laten bestaan. Hij dient het goed wel degelijk zelf verder te exploiteren. Wanneer de pachter de gronden door een derde laat exploiteren maakt hij zich plichtig aan een contractuele inbreuk enerzijds en een inbreuk op de pachtwet met name een niet toegelaten pachtoverdracht. Gerelateerde artikels:

meer lezen

Verbreking van de pacht en verplichte oproeping in verzoening

De vordering tot verbreking van de pacht is slechts ontvankelijk op voorwaarde dat een verzoeningsprocedure is geschied voor elk der punten van de vordering die later ten gronde wordt ingesteld, zodat dient getoetst te worden of het voorwerp van de vordering, weergegeven in het verzoek tot oproeping tot verzoening overeenstemt. Verbreking van het pachtcontract en verplichte oproeping in verzoening. De vordering tot verbreking van de pacht is slechts ontvankelijk op voorwaarde dat een verzoeningsprocedure is geschied voor elk der punten van de vordering die later ten gronde wordt ingesteld, zodat dient getoetst te worden of het voorwerp van de vordering, weergegeven in het verzoek tot oproeping tot verzoening overeenstemt. Gerelateerde artikels:

meer lezen